અન્ય

 • હની બટર ફ્લેવર્ડ ઈન્ડિયામ પોપકોર્ન 60 ગ્રામ

  હની બટર ફ્લેવર્ડ ઈન્ડિયામ પોપકોર્ન 60 ગ્રામ

  સ્પેક્સ: 60g (CUPS)
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: મધ માખણ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • કારમેલ ફ્લેવર્ડ INDIAM પોપકોર્ન 60g

  કારમેલ ફ્લેવર્ડ INDIAM પોપકોર્ન 60g

  સ્પેક્સ: 60g (CUPS)
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: કારામેલ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • ક્રીમ ફ્લેવર્ડ ઈન્ડિયામ પોપકોર્ન 60 ગ્રામ

  ક્રીમ ફ્લેવર્ડ ઈન્ડિયામ પોપકોર્ન 60 ગ્રામ

  સ્પેક્સ: 60g (CUPS)
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: ક્રીમ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • નાસ્તાના ખોરાકમાં INDIAM પોપકોર્ન ચીનની ટોચની બ્રાન્ડ

  નાસ્તાના ખોરાકમાં INDIAM પોપકોર્ન ચીનની ટોચની બ્રાન્ડ

  સ્પેક્સ: 118g (CUPS), 30 CUPS / કાર્ટન
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: કારામેલ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • GMO ફ્રી ચાઇનીઝ બ્રાન્ડ પોપકોર્ન INDIAM

  GMO ફ્રી ચાઇનીઝ બ્રાન્ડ પોપકોર્ન INDIAM

  સ્પેક્સ: 118g (CUPS), 30 CUPS / કાર્ટન
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: કારામેલ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • ક્રીમ ફ્લેવર પોપકોર્ન ઈન્ડિયામ બ્રાન્ડ

  ક્રીમ ફ્લેવર પોપકોર્ન ઈન્ડિયામ બ્રાન્ડ

  સ્પેક્સ: 118g (CUPS), 30 CUPS / કાર્ટન
  પેકિંગ: ઇઝી-પેક કપ
  સ્વાદ: ક્રીમ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .

 • બેગમાં તલ પોપકોર્ન રાખો

  બેગમાં તલ પોપકોર્ન રાખો

  સ્પેક્સ: મોટી બેગ દીઠ 100 ગ્રામ
  (નાની બેગ દીઠ 12 ગ્રામની અંદર, કુલ 8 બેગ)

  પેકિંગ: બેગ
  સ્વાદ: તલ

  અમારી પોપકોર્નની પોતાની બ્રાન્ડ છે : INDIAM
  અમારું INDIAM પોપકોર્ન ટોચની બ્રાન્ડ છે અને ચાઈનીઝ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે
  તમામ ભારતીય પોપકોર્ન ગ્લુટેન-ફ્રી, જીએમઓ-ફ્રી અને ઝીરો-ટ્રાન્સ ફેટ છે

  અમારા નોન-GMO કર્નલ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાર્મમાંથી મેળવવામાં આવે છે

  અમારા જાપાનના ગ્રાહકો દ્વારા અમને ખૂબ જ ઓળખ મળી છે અને અમે પહેલેથી જ લાંબા ગાળાના સતત સહકારનું નિર્માણ કર્યું છે .તેઓ અમારા ઈન્ડિયામ પોપકોર્નથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે .